Introductie

In 2016 keurde de Europese Commissie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: « GDPR ») goed. Zij voorziet derhalve in een uniform wetgevingskader voor de gehele Europese Unie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Het doel van de GDPR is tweeledig: zij stelt de instanties die zich bezighouden met gegevensverwerking verantwoordelijk en versterkt de rechten van de personen van wie gegevens worden verwerkt

De GDPR is op 25 mei 2018 in werking getreden en is van toepassing op elke organisatie of onderneming die al dan niet voor eigen rekening persoonsgegevens verwerkt, zolang zij in de Europese Unie is gevestigd of haar activiteit rechtstreeks op Europese ingezetenen is gericht. De GDPR is dus van toepassing op Ethias nv.

Bij Ethias nv (hierna « Ethias » of « we »), stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd en dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Gegevensbescherming door ontwerp (hierna « privacy by design ») is ook een prioriteit binnen onze onderneming. Dit beginsel houdt in dat bij de ontwikkeling van onze projecten en producten, maar ook tijdens de evolutie ervan, rekening wordt gehouden met de gegevensbescherming. 

Om onze inzet voor de persoonlijke levenssfeer te onderstrepen, hebben wij dit Privacy Charter (hierna het « Charter ») opgesteld. Het doel van dit document is u te informeren over de gegevens die Ethias via haar verschillende merken (Ethias en Flora) verwerkt, over de manier waarop Ethias uw persoonsgegevens beschermt en over de rechten die u hebt.

Wij nodigen u uit dit Charter aandachtig te lezen, waarin ook onze fundamentele waarden, met name Menselijkheid en Klanttevredenheid, worden onderstreept. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons uiteraard steeds contacteren. DPO@ethias.be.

Wij wijzen u erop dat onze websites soms links bevatten naar websites van derden (sociale media, organisatoren van door ons gesponsorde evenementen, enz.) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet binnen het toepassingsdomein van dit Charter of onder onze verantwoordelijkheid vallen. Wij raden u daarom aan hun Privacy Charter zorgvuldig te lezen om te weten hoe zij uw privacy respecteren.