Introductie

Sinds 25/05/2018 is de nieuwe Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming, hierna GDPR genoemd), en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, van toepassing zijn.

Dit Charter inzake de bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer beklemtoont het engagement van Ethias op dit gebied, als bedrijf dat de mens en klanttevredenheid tot haar kernwaarden rekent.

Het doel van dit Charter inzake de bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer (hierna het « Charter » genoemd) is om u volledig over dit onderwerp te informeren. Het legt uit hoe Ethias, door middel van haar verschillende merken (Ethias, Flora) de persoonsgegevens van personen waarmee het bedrijf contact heeft (zie hieronder, punt 1, B) gebruikt en bewaart, en wat de rechten van deze personen zijn.

Dit Charter is van toepassing wanneer persoonsgegevens door Ethias nv worden verwerkt.

Gelieve de tijd te nemen het door te lezen om u vertrouwd te maken met onze praktijken op dit gebied.

U kunt ook informatie vinden door de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit te bezoeken via de link https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.